Kulturskog odlas och sköts

Dagens kulturskogar ser i stort sett likadana ut över hela landet. Oftast används kalhyggesbruk, vilket betyder att alla träd tas bort på en gång. Resultatet blir en kal yta som oftast återplanteras med ett enda trädslag, vanligen gran. För att tillväxten skall bli maximal röjs och gallras skogen. Om lövträd slår rot tas de bort efter några år. På detta sätt får man minimal variation i skogen vilket missgynnar många arter. Bilden visar en skog med likåldriga tallar.

 
Kulturskog odlas och sköts Kulturskog odlas och sköts Fragmentering  
 
Kulturskog Markberedning Kalhyggesbruk