Växternas behov av grundämnen

De grundämnen som växten behöver mest av är syre och kol som tas från luften. Väte kommer från vattenmolekyler. Växter tar upp många mineralämnen i form av joner som finns lösta i markvattnet. Makronäringsämnen behövs i större mängd än mikronäringsämnen.

 
Växternas behov av grundämnen Växternas behov av grundämnen Begränsande faktorer på åkermark  
   
Strandråg Svartfläckig blåvinge