Kvävets kretslopp

Kvävets kretslopp kan förenklat delas upp i två delar.
1 ♦ Urinämne från djur och aminosyror från proteiner i döda organismer bryts ned till ammoniumjoner. Bakterier kan omvandla ammoniumtill nitratjoner. Växter och alger kan ta upp både ammonium- och nitratjoner och bygga upp nya aminosyror.
2 ♦ Kväve från atmosfären kan tas upp av vissa bakterier och bindas i aminosyror. Processen kallas kvävefixering. När bakterierna dör blir kvävet tillgängligt för växterna. Kväve kan även återgå till N2 i atmosfären genom denitrifikation.

 
Kvävets kretslopp Rötter från vitklöver Getväppling på ny morän  
   
Anpassning till kvävebrist Väggmossa